RỬA XE KHÔNG CHẠM KENOTEK CARGO 2800

2.250.000

Nước rửa xe không chạm tính kiềm đậm đặc
Tỷ lệ pha: 1 – 2%